#264 మోస జేసేనే వాడు mOsa jEsEnE vADu

Titleమోస జేసేనే వాడుmOsa jEsEnE vADu
Written Byశ్రీ చిన్నయ్యSrI chinnayya
BookjAvaLis of chinniah
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమోస జేసేనే వాడు బలుmOsa jEsEnE vADu balu
అనుపల్లవి anupallaviపలుమారు నాతో బాసలాడుచు బలుpalumAru nAtO bAsalADuchu balu
చరణం
charaNam 1
విరిశయ్యపై సరసంబుతో
కరమిచ్చి కౌగిట జేర్చి యా
విరిబోణి నెంచి వో లేచి నేగుచు
viriSayyapai sarasambutO
karamichchi kaugiTa jErchi yA
viribONi nemchi vO lEchi nEguchu
చరణం
charaNam 2
కామకేళిలో సరసమివ్వగనే
రమ్యమించి రంజిల్లు చుండె
సమయమెరిగి చామ రాజసోముడు
kAmakELilO sarasamivvaganE
ramyamimchi ramjillu chumDe
samayamerigi chAma rAjasOmuDu
చరణం
charaNam 3
కడు ప్రీతి నా యెడజేర్చి జాడల మాటలాడుచు
నుండగా నెడబాసి ఈడ చెడ పాలు జేసి బలు
kaDu prIti nA yeDajErchi jADala mATalADuchu
numDagA neDabAsi IDa cheDa pAlu jEsi balu

One thought on “#264 మోస జేసేనే వాడు mOsa jEsEnE vADu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s