#265 వాని పొందు vAni pomdu

Titleవాని పొందుvAni pomdu
Written Byశ్రీ చిన్నయ్యSrI chinnayya
BookjAvaLis of chinniah
రాగం rAgaకానడkAnaDa
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviవాని పొందు చాలు వద్దనే
వనితామణి అల
vAni pomdu chAlu vaddanE
vanitAmaNi ala
అనుపల్లవి anupallaviచాన మాటలెల్ల దాని సదనమే
సతమనుచుడుండిన
chAna mATalella dAni sadanamE
satamanuchuDumDina
చరణం
charaNam 1
కమ్మ విల్తుడేయు అమ్ముల పోటున
రొమ్మున నాటిన కమ్మ వ్రాసిచ్చిన
కొమ్మనంపి వేగ తోడి తెమ్మ
నిన్నే దాని పొమ్మని బల్కిన
kamma viltuDEyu ammula pOTua
rommuna nATina kamma vrAsichchina
kommanampi vEga tODi temma
ninnE dAni pommani balkina
చరణం
charaNam 2
కామకేళి యందు నన్ను కౌగలించేలిన
కోమలాంగుడౌ మా చామ భూపాలుడు
ఏమో నేరమించినాడు
నామమంటిగాక ప్రేమ మరచిన
kAmakELi yamdu nannu kaugalimchElina
kOmalAmguDau mA chAma bhUpAluDu
EmO nEramimchinADu
nAmamamTigAka prEma marachina
Amma knows this one. Search in Google

One thought on “#265 వాని పొందు vAni pomdu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s