#266 ముట్టవద్దురా muTTavaddurA

Titleముట్టవద్దురాmuTTavaddurA
Written Byశ్రీ చిన్నయ్యSrI chinnayya
BookjAvaLis of chinniah
రాగం rAgaసావేరిsAvEri
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviముట్టవద్దురా మోహనాంగ నన్నిపుడుmuTTavaddurA mOhanAmga nannipuDu
అనుపల్లవి anupallaviకట్టు జేసి యుండగ వట్టి వాదులాడుచుkaTTu jEsi yumDaga vaTTi vAdulADuchu
చరణం
charaNam 1
ఆ సవతి పైట దీసి జూచుచు
సంతోషము మాటలాడుచు
బాసలిచ్చి నా చేత
A savati paiTa dIsi jUchuchu
samtOshamu mATalADuchu
bAsalichchi nA chEta
చరణం
charaNam 2
మందయాన మోవి విందులాడిన నా
బంధము తీరిన గంధములంది నా చేత
mamdayAna mOvi vimdulADina nA
bamdhamu tIrina gamdhamulamdi nA chEta
చరణం
charaNam 3
కాముకేళిలోనే కామి నిన్నే చాల
ప్రేమతో గూడేలిన చామభూపాలుని చేత
kAmukELilOnE kAmi ninnE chAla
prEmatO gUDElina chAmabhUpAluni chEta

2 thoughts on “#266 ముట్టవద్దురా muTTavaddurA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s