#267 తెలిసే వగలెల్ల telisE vagalella

Titleతెలిసే వగలెల్లtelisE vagalella
Written Byశ్రీ చిన్నయ్యSrI chinnayya
BookjAvaLis of chinniah
రాగం rAgaబిలహరిbilahari
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviతెలిసే వగలెల్ల బాగాయెరా
బల్కేవు ఏలాగు సహింతురా
telisE vagalella bAgAyerA
balkEvu ElAgu sahimturA
అనుపల్లవి anupallavi
చరణం
charaNam 1
నన్నే నిరాకరించి ఏ వేళ సవతితో
ఉల్లాస సల్లాప మోహ మాట పాట చాలు
nannE nirAkarimchi E vELa savatitO
ullAsa sallApa mOha mATa pATa chAlu
చరణం
charaNam 2
చుక్కల రవముల పిక్కల కలకల
రవ్వల నే తాళ చామరాజ ఈ పలుకు
chukkala ravamula pikkala kalakala
ravvala nE tALa chAmarAja I paluku

One thought on “#267 తెలిసే వగలెల్ల telisE vagalella

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s