#269 జానరో ఈ మోహము jAnarO I mOhamu

Titleజానరో ఈ మోహముjAnarO I mOhamu
Written Byశ్రీ చిన్నయ్యSrI chinnayya
BookjAvaLis of chinniah
రాగం rAgaకమాస్kamAs
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviజానరో ఈ మోహము సహింపలేనేjAnarO I mOhamu sahimpalEnE
అనుపల్లవి anupallaviమానిని జాలమేల మారుబారి కోర్వలేనేmAnini jAlamEla mArubAri kOrvalEnE
చరణం
charaNam 1
సరసాంగి సామికేమో మరులు జేసేవు
పరవశము డెదయ జేసి పోయిరమ్ము ముద్దుగుమ్మ
sarasAmgi sAmikEmO marulu jEsEvu
paravaSamu Dedaya jEsi pOyirammu muddugumma
చరణం
charaNam 2
తరుణిరో చామ రాజేంద్రుని బుధ్ధికి తోచదు గాని
కరుణ లోలుడైన వాడు కాంతుడు నేడు గూడ రాడు
taruNirO chAma rAjEmdruni budhdhiki tOchadu gAni
karuNa lOluDaina vADu kAmtuDu nEDu gUDa rADu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s