#271 పొమ్మనవే వాని దానింటికి pommanavE vAni dAnimTiki

Titleపొమ్మనవే వాని దానింటికిpommanavE vAni dAnimTiki
Written Byశ్రీ చిన్నయ్యSrI chinnayya
BookjAvaLis of chinniah
రాగం rAgaకమాస్kamAs
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviపొమ్మనవే వాని దానింటికిpommanavE vAni dAnimTiki
చరణం
charaNam 1
సవతితో ఏ వేళను సరసములాడుచును
వలలో జిక్కిన వాని పిలచి పిలచి ఏమో
savatitO E vELanu sarasamulADuchunu
valalO jikkina vAni pilachi pilachi EmO
చరణం
charaNam 2
ప్రియముతో చామేంద్రుడు నన్ను దలచి అపుడు
మరచినాడు యెవతో బోధన చేత
priyamutO chAmEndruDu nannu dalachi apuDu
marachinADu yevatO bOdhana chEta
This is the last jAvaLi from the book of “Javalis of Sri Chinniah”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s