#273 వెలదిరో veladirO

TitleవెలదిరోveladirO
Written Byబాసుఖైల విజయవెంకటక్రిష్ణారాయ కవిbAsukhaila vijayavenkaTakrishNArAya kavi
Bookbasukhaila
రాగం rAgaయదుకుల కాంభోజిyadukula kAmbhOji
తాళం tALaఅటaTa
1వెలదిరో యినుగంటి వెంకట రామరాయ
విభుని తోడి తేగదే ఓ
చెలియా విభుని తోడి తేగదే తేగదే
veladirO yinugamTi vemkaTa rAmarAya
vibhuni tODi tEgadE O
cheliyA vibhuni tODi tEgadE tEgadE
2ఘోర సుమశరా సారములోబడి
ఓరువదని దెల్పవే
ఓ చెలియా ఓరువదని దెల్పవే దెల్పవే
ghOra sumaSarA sAramulObaDi
Oruvadani delpavE
O cheliyA Oruvadani delpavE delpavE
3ఆ సమీరతానధరా చుంబనమును
జేసినది యాది శేయవే ఓ చెలియా
జేసినది యాది సేయవే సేయవే
A samIratAnadharA chumbanamunu
jEsinadi yAdi SEyavE O cheliyA
jEsinadi yAdi sEyavE sEyavE
4నాదు చక్కెర మోవి మీదుగట్టితి ననవే
వాదాములిక చాలనవే ఓ చెలియా
వాదములిక చాలనవే చాలనవే
nAdu chakkera mOvi mIdugaTTiti nanavE
vAdAmulika chAlanavE O cheliyA
vAdamulika chAlanavE chAlanavE
5నా భూవిభుని వేగ నన్ను గూర్చిన
కనకాభిషేకము జేసెద ఓ చెలియా
కనకాభిషేకము జేసెద చేసెద
nA bhUvibhuni vEga nannu gUrchina
kanakAbhishEkamu jEseda O cheliyA
kanakAbhishEkamu jEseda chEseda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s