#274 సామి జాలమేలరా sAmi jAlamElarA

Titleసామి జాలమేలరాsAmi jAlamElarA
Written Byబాసుఖైల విజయవెంకటక్రిష్ణారాయ కవిbAsukhaila vijayavenkaTakrishNArAya kavi
Bookbasukhaila
రాగం rAgaహిందుస్తాని కాఫిhindustAni kAfi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
1సామి జాలమేలరా
సామి జాలమేలరా
sAmi jAlamElarA
sAmi jAlamElarA
2మోము మోమునందు జేర్చరా
మోవి తేనెలాననివ్వరా
mOmu mOmunandu jErcharA
mOvi tEnelAnanivvarA
3కుచములందు గోరులుంచరా
కుస్తరించి కేళి దేల్చరా
kuchamulamdu gOrulumcharA
kustarimchi kELi dElcharA
4కామబాధ కోర్వజాలరా
రామరాయ ప్రేమనేలరా
kAmabAdha kOrvajAlarA
rAmarAya prEmanElarA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s