#275 మొగమాట మించుకలేక mogamATa mimchukalEka

Titleమొగమాట మించుకలేకmogamATa mimchukalEka
Written Byబాసుఖైల విజయవెంకటక్రిష్ణారాయ కవిbAsukhaila vijayavenkaTakrishNArAya kavi
Bookbasukhaila
రాగం rAgaమోహనmOhana
తాళం tALaఆదిAdi
1మొగమాట మించుకలేక
పోపొమ్మన దగునా
mogamATa mimchukalEka
pOpommana dagunA
2వగకాడ నన్నింత తెగనాడుటేలరా
మగువా తావలసిన మనసూ రాదటరా
vagakADa nannimta teganADuTElarA
maguvA tAvalasina manasU rAdaTarA
3మోహము చేతను మోవి యానబోతె
మోమటు ద్రిప్పితి వేమిరా నాసామి
సాహసమున నిన్ను సందిలి బట్టబోతే
చాలు చాలునని సాములు జేసేవు
మచ్చకంటెవతైనా మందుబెట్టెనటరా
మాటలాడవదేరా
మనసు దీరగాను పచ్చవిల్తుని ఘోర
బాధల సైచక ముచ్చట దీర్చుమనగ మురసెద వేలరా
mOhamu chEtanu mOvi yAnabOte
mOmaTu drippiti vEmirA nAsAmi
sAhasamuna ninnu samdili baTTabOtE
chAlu chAlunani sAmulu jEsEvu
machchakamTevatainA mamdubeTTenaTarA
mATalADavadErA
manasu dIragAnu pachchaviltuni ghOra
bAdhala saichaka muchchaTa dIrchumanaga muraseda vElarA
4శ్రీ యినుగంటి కులజేశ శ్రీ ప్రకాశ
రాయాత్మజ వేంకట రామ రాయయేరా
బాయని ప్రేమను బ్రతిమాలుచుండిన
న్యాయముగాదు నన్నారడి సేయుట
SrI yinugamTi kulajESa SrI prakASa
rAyAtmaja vEmkaTa rAma rAyayErA
bAyani prEmanu bratimAluchumDina
nyAyamugAdu nannAraDi sEyuTa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s