#277 యినుగంటి వంశపావన yinugamTi vamSapAvana

Titleయినుగంటి వంశపావనyinugamTi vamSapAvana
Written Byబాసుఖైల విజయవెంకటక్రిష్ణారాయ కవిbAsukhaila vijayavenkaTakrishNArAya kavi
Bookbasukhaila
రాగం rAgaయదుకుల కాంభోజిyadukula kAmbhOji
తాళం tALaఅటaTa
1యినుగంటి వంశపావన బుచ్చి తమ్మయ్య
మనుజేంద్రుని బ్రతిమాలితిననవే
అనయామాతని మనమున నిల్పినాననవే
కనుపండువు సేయమనవే రమ్మనవే
yinugamTi vamSapAvana buchchi tammayya
manujEmdruni bratimAliti
nanavE
anayAmAtani manamuna nilpinAnanavE
kanupamDuvu sEyamanavE rammanavE
2దానకర్ణుడె విదిత గానాశీలుడె
మానీనిగణ నవమారుడె యతడు
దీన మందారుడె ధీరోధ్ధతుడె
వాని పొందెడబాయలేనే ఓ మానినీ
dAnakarNuDe vidita gAnASIluDe
mAnInigaNa navamAruDe yataDu
dIna mamdAruDe dhIrOdhdhatuDe
vAni pomdeDabAyalEnE O mAninI
3వెన్నెల కాకలు వెక్కసములాయె
చిన్ని గాడ్పులు వెడలుచున్నావె చెలియా
కన్నాడ వలదనవె కరుణా బూనుమనవే
వన్నెకానికి వేగ విన్నావించి రావే
vennela kAkalu vekkasamulAye
chinni gADpulu veDaluchunnAve cheliyA
kannADa valadanave karuNA bUnumanavE
vannekAniki vEga vinnAvimchi rAvE
4చక్కెర విలుకాని శరములకు నన్ను
దక్కాజేయుట తనకు తగదు తగదనవే
తక్కకు నా తనువు దారాబోసితి ననవే
మక్కువ దీర్చ రమ్మనవే తాళజాల
chakkera vilukAni Saramulaku nannu
dakkAjEyuTa tanaku tagadu tagadanavE
takkaku nA tanuvu dArAbOsiti nanavE
makkuva dIrcha rammanavE tALajAla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s