#278 నీదు పొందుబాసి nIdu pomdubAsi

Titleనీదు పొందుబాసిnIdu pomdubAsi
Written Byబాసుఖైల విజయవెంకటక్రిష్ణారాయ కవిbAsukhaila vijayavenkaTakrishNArAya kavi
Bookbasukhaila
రాగం rAgaశంఖరాభరణంSankharAbharaNam
తాళం tALaజంపెjampe
1నీదు పొందు బాసి నే నోర్వజాలను
వాదేల నిక యేలరా నాతో యిట్టి
వాదేల నిక యేలరా
nIdu pomdu bAsi nE nOrvajAlanu
vAdEla nika yElarA nAtO yiTTi
vAdEla nika yElarA
2వాదమేల విరహ వారధి నేనెట్లు
నీదుదాన చలమేల వలదు వలదు
vAdamEla viraha vAradhi nEneTlu
nIdudAna chalamEla valadu valadu
3సురతాయాసమున సొక్కియున్న వేళ
యెరుకాలేక నేనేమంటినోగాని
సరకు సేతురె కనికరము లేక నాపై
సరసాగ్రేసర చాలు బీరములింక
suratAyAsamuna sokkiyunna vELa
yerukAlEka nEnEmanTinOgAni
saraku sEture kanikaramu lEka nApai
sarasAgrEsara chAlu bIramulimka
4క్షీరనీరకుచా శ్లేష లక్షణముల కోరికదీర్చర
కూరిమి మీరా చేర రార నవచిత్తాజాకారా
నేరము సైచి నన్నేలర యికనైన
kshIranIrakuchA SlEsha lakshaNamula kOrikadIrchara
kUrimi mIrA chEra rAra navachittAjAkArA
nEramu saichi nannElara yikanaina
5యినుగంటి సూర్యరాట్తనయా సదయా హృదయా
ధన దోపమ బుచ్చి తమ్మయ్య ధీరా మునుపటి వలె వేగమున
నన్ను నెనరున నెనయుము నాదు పాలిండ్లు కానుక సేతు
yinugamTi sUryarATtanayA sadayA hRdayA
dhana dOpama buchchi tammayya dhIrA munupaTi vale vEgamuna
nannu nenaruna nenayumu nAdu pAlimDlu kAnuka sEtu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s