#279 మగువరో maguvarO

Titleమగువరో నా ముద్దుmaguvarO nA muddu
Written Byబాసుఖైల విజయవెంకటక్రిష్ణారాయ కవిbAsukhaila vijayavenkaTakrishNArAya kavi
Bookbasukhaila
రాగం rAgaకాంభోజిkAmbhOji
తాళం tALaత్రిపుటtripuTa
1మగువరో నా ముద్దు మగని మాయల జిక్కి
మంచిదంటిని వినవే
దిగులేల మనకు సందియము దీరుట మేలు
తెగనాడి రమ్ము నే తీరాదానను గానూ
maguvarO nA muddu magani mAyala jikki
mamchidanTini vinavE
digulEla manaku samdiyamu dIruTa mElu
teganADi rammu nE tIrAdAnanu gAnU
2మోవియాను వేళ తావులంటిన వేళ
నీవి ముట్టిన వేళ నే కౌగలించుచు
భావజుదురమున బంధగతుల చేత
జీవేశ్వరుని మెప్పించినదెల్లా కల్లలాయె
mOviyAnu vELa tAvulamTina vELa
nIvi muTTina vELa nE kaugalimchuchu
bhAvajuduramuna bamdhagatula chEta
jIvESwaruni meppimchinadellA kallalAye
3రానురాను వాని రాకడ యొకతీరుగాను దోచుచునుండె
గంటివే నీవు జాణ యెవ్వతొ మంచి సాటువులు
బల్కి నివా నన్నెడబాప వలెనని దలచెనో
rAnurAnu vAni rAkaDa yokatIrugAnu dOchuchunumDe
gamTivE nIvu jANa yevvato mamchi sATuvulu
balki nivA nanneDabApa valenani dalachenO
4ధరణీవరుడు బుచ్చి తమ్మయ్య మారసుందరుడని నెరనమ్మి దరి జేసినందుకా
దరిలేని మోహనా గరము పాలుజేసి
సరకుశేయడతని సరళి దెలసి రమ్మా
dharaNIvaruDu buchchi tammayya mArasumdaruDani neranammi dari jEsinamdukA
darilEni mOhanA garamu pAlujEsi
sarakuSEyaDatani saraLi delasi rammA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s