#281 భామ మోసపోతినే bhAma mOsapOtinE

Titleభామ మోసపోతినేbhAma mOsapOtinE
Written Byబాసుఖైల విజయవెంకటక్రిష్ణారాయ కవిbAsukhaila vijayavenkaTakrishNArAya kavi
Bookbasukhaila
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaజంపెjampe
1భామ మోసపోతినే సామి మాయామాట విని
యేమనందు నేవగచిన యేమి లాభమే
bhAma mOsapOtinE sAmi mAyAmATa vini
yEmanamdu nEvagachina yEmi lAbhamE
2గబ్బి గుబ్బలదిమి వాని కౌగలించితి
ఆసను కౌగలించితి
gabbi gubbaladimi vAni kaugalimchiti
Asanu kaugalimchiti
3వాలుగంటి మోవి యాని కేళి దేల్చితి
మారుని కేళి దేల్చితి
మారుని కేళి దేల్చితి
vAlugamTi mOvi yAni kELi dElchiti
mAruni kELi dElchiti
mAruni kELi dElchiti
4బుచ్చి తమ్మయేంద్రుడే వాడతి మోహనాంగుడె
వాడతి మోహనాంగుడె
మరలిటు మోము జూపడే
buchchi tammayEmdruDE vADati mOhanAmguDe
vADati mOhanAmguDe
maraliTu mOmu jUpaDE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s