#282 తరుణిరో యినుగంటి taruNirO yinugamTi

Titleతరుణిరో యినుగంటిtaruNirO yinugamTi
Written Byబాసుఖైల విజయవెంకటక్రిష్ణారాయ కవిbAsukhaila vijayavenkaTakrishNArAya kavi
Bookbasukhaila
రాగం rAgaఆనందభైరవిAnandabhairavi
తాళం tALaత్రిపుటtripuTa
1తరుణిరో యినుగంటి తమ్మయ్య వసుంధరా
వరునిపై నలుక వలదు రావే వేగము
taruNirO yinugamTi tammayya vasumdharA
varunipai naluka valadu rAvE vEgamu
2కంతుని నలు నిజయంతుని సొముని వసంతుని నేలిన యెంతో సుందరుడేkamtuni nalu nijayamtuni somuni vasamtuni nElina yemtO sumdaruDE
3వితరణమున ఘనుడె విభవమున యింద్రుడె
చతురత యందున చక్రాయుధ ధరుడె
vitaraNamuna ghanuDe vibhavamuna yimdruDe
chaturata yamduna chakrAyudha dharuDe
4మారుని యాలమున కూరిమిని నాధుడో కోరి తావులంటిన నేరముగాదు సుమ్మmAruni yAlamuna kUrimini nAdhuDO kOri tAvulamTina nEramugAdu summa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s