#283 జాలమేలరా jAlamElarA

TitleజాలమేలరాjAlamElarA
Written Byబాసుఖైల విజయవెంకటక్రిష్ణారాయ కవిbAsukhaila vijayavenkaTakrishNArAya kavi
Bookbasukhaila
రాగం rAgaదేశీయ తోడిdESIya tODi
తాళం tALaఏకEka
1జాలమేలరా సామి యేలరా
పూలవింటి వాని పోరు యేలా సైతురా
jAlamElarA sAmi yElarA
pUlavimTi vAni pOru yElA saiturA
2మోము జూపరా వేగ మోవి యివ్వరా
తామసింపనేల మోహ తాప మార్చరా
mOmu jUparA vEga mOvi yivvarA
tAmasimpanEla mOha tApa mArcharA
3కౌగిలివ్వరా నాదు కాంక్ష దీర్చరా
నాగరాది బంధగతుల నన్ను దేల్చరా
kaugilivvarA nAdu kAmksha dIrcharA
nAgarAdi bandhagatula nannu dElcharA
4భూమి నాయకా రాజా బుచ్చి తమ్మయా
నా మనంబులోన నిన్నే నమ్మి యుంటిరా
bhUmi nAyakA rAjA buchchi tammayA
nA manambulOna ninnE nammi yumTirA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s