#284 పణతీరో వినవమ్మ paNatIrO vinavamma

Titleపణతీరో వినవమ్మpaNatIrO vinavamma
Written Byబాసుఖైల విజయవెంకటక్రిష్ణారాయ కవిbAsukhaila vijayavenkaTakrishNArAya kavi
Bookbasukhaila
రాగం rAgaద్విజావంతిdvijAvamti
తాళం tALaఅటaTa
1పణతీరో వినవమ్మ పతినీ కేలుబట్టి
పాన్పుదార్చు వేళ భయము చేత
బెనగి యాతని వెనుక జనరాదుసుమ్మ
మనమున దిటమూని మన్నించవలెనమ్మ
paNatIrO vinavamma patinI kElubaTTi
pAn&pudArchu vELa bhayamu chEta
benagi yAtani venuka janarAdusumma
manamuna diTamUni mannimchavalenamma
2కపురంపు విడెమిడి కౌగలించరాగ
కుపితవై మోముద్రిప్ప గూడదు సుమ్మా
కపటమునిడి వేగకదియుట మేలమ్మ
నెపమెంచరాదు నీవెపుడు నాధుని పైని
kapurampu viDemiDi kaugalimcharAga
kupitavai mOmudrippa gUDadu summA
kapaTamuniDi vEgakadiyuTa mElamma
nepamemcharAdu nIvepuDu nAdhuni paini
3సామి నీ గుబ్బల చందన మలదిన
భామా రోరవ శేయ బాడిగాదమ్మ
బ్రేమాను వేసవిని విరులు గట్ట రాగ
తామసించి తగవు తగదు తగదమ్మా
sAmi nI gubbala chamdana maladina
bhAmA rOrava SEya bADigAdamma
brEmAnu vEsavini virulu gaTTa rAga
tAmasimchi tagavu tagadu tagadammA
4ధరణీ నాధుడు బుచ్చి తమ్మయేంద్రుడు మిగుల
సరసాగ్రేసరుడె చానరో యతడు
దరిజేరి యల్లన తావులంటి సుమశరుని పనులు సేయు తరినిక సరరాదు
dharaNI nAdhuDu buchchi tammayEmdruDu migula
sarasAgrEsaruDe chAnarO yataDu
darijEri yallana tAvulamTi sumaSaruni panulu sEyu tarinika sararAdu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s