#286 ఏమానెనేమనెనే EmAnenEmanenE

TitleఏమానెనేమనెనేEmAnenEmanenE
Written Byబాసుఖైల విజయవెంకటక్రిష్ణారాయ కవిbAsukhaila vijayavenkaTakrishNArAya kavi
Bookbasukhaila
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaఆదిAdi
1ఏమానునేమనెనే సామి నీతో
ఏమనెనేమానెనే
కామినీ నీచేతి కానుక బూనెనే
ప్రేమ గలదనెనా
EmAnunEmanenE sAmi nItO
EmanenEmAnenE
kAminI nIchEti kAnuka bUnenE
prEma galadanenA
2వేడుకచే నను గూడిన వేళలో
నోడినదని చెప్పెనా సామి
vEDukachE nanu gUDina vELalO
nODinadani cheppenA sAmi
3మచ్చకంటిరొ నేడు
బుచ్చి తమ్మయేంద్రుడు
విచ్చేతునని బల్కెనా సామి
machchakamTiro nEDu
buchchi tammayEmdruDu
vichchEtunani balkenA sAmi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s