#287 రమ్మని దెల్పవే rammani delpavE

Titleరమ్మని దెల్పవేrammani delpavE
Written Byబాసుఖైల విజయవెంకటక్రిష్ణారాయ కవిbAsukhaila vijayavenkaTakrishNArAya kavi
Bookbasukhaila
రాగం rAgaహిందుస్తాని కాపిhindustAni kApi
తాళం tALaఆదిAdi
1రమ్మని దెల్పవే రమ్మని దెల్పవే
రమ్మని దెల్పవె
రామరో వేగము మారుత మొలసెనే
కీరము గూసెనే
మారుడు రాసె నేడు మానిని తాళనే
rammani delpavE rammani delpave
rammani delpavE
rAmarO vEgamu mAruta molasenE
kIramu gUsenE
mAruDu rAse nEDu mAnini tALanE
2ఆ పగరాని నా కోపము చేతను
రాపులు జేసిన రాకడ మానెనే
A pagarAni nA kOpamu chEtanu
rApulu jEsina rAkaDa mAnenE
3సమ్మతిచే బుచ్చి తమ్మయ సామికి
కమ్మని వా తెర కానుక యిచ్చెద
sammatichE buchchi tammaya sAmiki
kammani vA tera kAnuka yichcheda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s