#288 నేరము లెంచక nEramu lemchaka

Titleనేరము లెంచకnEramu lemchaka
Written Byబాసుఖైల విజయవెంకటక్రిష్ణారాయ కవిbAsukhaila vijayavenkaTakrishNArAya kavi
Bookbasukhaila
రాగం rAgaబిళహరిbiLahari
తాళం tALaఅటaTa
1నేరము లెంచక కూరిమి తోడను
కీరవాణి నేలరా రారా సామి
nEramu lemchaka kUrimi tODanu
kIravANi nElarA rArA sAmi
2ఘోరమారుని బాధల కోరువలేకను
వారిజాక్షి బంపెరా సారెకు మ్రొక్కి
ghOramAruni bAdhala kOruvalEkanu
vArijAkshi bamperA sAreku mrokki
3మోవి యాననిచ్చి మోహతాపమార్చి
ముచ్చటలను దీర్చ రావే వేగమే
mOvi yAnanichchi mOhatApamArchi
muchchaTalanu dIrcha rAvE vEgamE
4ధరణీ నాయక బుచ్చి తమ్మయ్య ధీరా
తరుణిమణీ మదనా సరసాగ్రణి
dharaNI nAyaka buchci tammayya dhIrA
taruNimaNI madanA sarasAgraNi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s