#289 చలమేలరా chalamElarA

TitleచలమేలరాchalamElarA
Written Byబాసుఖైల విజయవెంకటక్రిష్ణారాయ కవిbAsukhaila vijayavenkaTakrishNArAya kavi
Bookbasukhaila
రాగం rAgaసురటsuraTa
తాళం tALaఆదిAdi
1చలమేలరా నా సామి
వలపెట్లు నిలుపగలనికను
చలమేలరా మనసు దీరగా మాటలాడగా
మానితివిది తగునా
chalamElarA nA sAmi
valapeTlu nilupagalanikanu
chalamElarA manasu dIragA mATalADagA
mAnitividi tagunA
2కోరినట్ల నీ కోర్కె దీర్చినా
కోపగించ తగునా
kOrinaTla nI kOrke dIrchinA
kOpagimcha tagunA
3కమ్మని విల్తుని గాసి దీర్చరా
తమ్మయ భూపాలా
kammani viltuni gAsi dIrcharA
tammaya bhUpAlA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s