#290 యేల చలము రార yEla chalamu rAra

Titleయేల చలము రారyEla chalamu rAra
Written Byబాసుఖైల విజయవెంకటక్రిష్ణారాయ కవిbAsukhaila vijayavenkaTakrishNArAya kavi
Bookbasukhaila
రాగం rAga????
తాళం tALa????
1యేల చలము రారసామీ
యేల చలము రారసామీ
yEla chalamu rArasAmI
yEla chalamu rArasAmI
2బాళిమీర నిదురరాదు పంచదార తేనె చేదు
తాళిమించుకైన లేదు తామసింపవలదు వలదు
bALimIra nidurarAdu pamchadAra tEne chEdu
tALimimchukaina lEdu tAmasimpavaladu valadu
3చల్లగాలి నొల్లదాయె స్మరుని పోరు లధికమాయె
మల్లెపూలు ముల్లులాయె మాటిమాటికి నిట్టూర్పులాయె
challagAli nolladAye smaruni pOru ladhikamAye
mallepUlu mullulAye mATimATiki niTTUrpulAye
4పొలతి నిటుల నేచమేలా బుచ్చి తమ్మయ్య భూపాలా
కలసి రతుల దేల్చి చాలా కరుణబూని యేలవేరా
polati niTula nEchamElA buchchi tammayya bhUpAlA
kalasi ratula dElchi chAlA karuNabUni yElavErA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s