#291 రారా యికను rArA yikanu

Titleరారా యికనుrArA yikanu
Written Byబాసుఖైల విజయవెంకటక్రిష్ణారాయ కవిbAsukhaila vijayavenkaTakrishNArAya kavi
Bookbasukhaila
రాగం rAgaఫరుజుfaruju
తాళం tALaఏకEka
1రారా యికను చాలును రాపులు మానీ
తేరిటు జూడవేర నా సామీ
rArA yikanu chAlunu rApulu mAnI
tEriTu jUDavEra nA sAmI
2కూరిమి వేళా గోరంతా రారా
ఎంతని వేడెద యేమని దెల్పెద
చింత దీర్చి నను చేకోరా
kUrimi vELA gOramtA rArA
emtani vEDeda yEmani delpeda
chimta dIrchi nanu chEkOrA
3ధరామరాధిపా తమ్మయ భూపా
విరాళిని తాళను వేవేగ
dharAmarAdhipA tammaya bhUpA
virALini tALanu vEvEga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s