#292 చలమికను chalamikanu

Titleచలమికనుchalamikanu
Written Byబాసుఖైల విజయవెంకటక్రిష్ణారాయ కవిbAsukhaila vijayavenkaTakrishNArAya kavi
Bookbasukhaila
రాగం rAgaనాదనామక్రియnAdanAmakriya
తాళం tALaఆదిAdi
1చలమికను మానీ యేలరా
సామి వేగ రారా
chalamikanu mAnI yElarA
sAmi vEga rArA
2కులుకు గుబ్బలను గోరులుంచి నా
వలపు దీర కౌగిలిని యొసగరా
kuluku gubbalanu gOrulumchi nA
valapu dIra kaugilini yosagarA
3చిలుక రౌతు విరిములుకురమునను
బలముగ నాటగ సొలసితి నకటా
chiluka rautu virimulukuramunanu
balamuga nATaga solasiti nakaTA
4బలు చెలిమిని నిను గలయ గోరినను
బలుకవు కస్తురి జిలుకవు తగునా
balu chelimini ninu galaya gOrinanu
balukavu kasturi jilukavu tagunA
5మరుడు సాక్షి యీ విరహమోర్వ నా తరము గాదు బుచ్చి తమ్మయ భూపాmaruDu sAkshi yI virahamOrva nA taramu gAdu buchchi tammaya bhUpA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s