#293 పాకశాసనదేవ pAkaSAsanadEva

Titleపాకశాసనదేవ (కృతి)pAkaSAsanadEva (kRti)
Written Byబాసుఖైల విజయవెంకటక్రిష్ణారాయ కవిbAsukhaila vijayavenkaTakrishNArAya kavi
Bookbasukhaila
రాగం rAgaయదుకుల కాంభోజిyadukula kAmbhOji
తాళం tALaత్రిపుటtripuTa
1పాకశాసనదేవ లోకార్చిత పాద
లోకాబాంధవ చంద్రా లోచన యుగళా
గోకుల వర్ధన గోపీచేలన చోర
మాకభయమొసగి మాధవ బ్రోవరా
pAkaSAsanadEva lOkArchita pAda
lOkAbAndhava chandrA lOchana yugaLA
gOkula vardhana gOpIchElana chOra
mAkabhayamosagi mAdhava brOvarA
2ఘోర సురారిని గూల్చి ప్రహ్లాదుని
కోర్కెలెల్లను కొనగూర్చకలేదా
పోరున ధీరకుంభీరమును బట్టి జీరి
వారణమును జేరి గావగలేదా
ghOra surArini gUlchi prahlAduni
kOrkelellanu konagUrchakalEdA
pOruna dhIrakumbhIramunu baTTi jIri
vAraNamunu jEri gAvagalEdA
3పక్షపాతము మాని రక్షణ సేయుము
కక్ష బూనుట బాడి గాదు దాసునిపై
పక్షివాహన లోకాధ్యక్షౌ కౌస్తుభ పక్షపాండవ పుత్ర పక్షా నినుగొల్తు
pakshapAtamu mAni rakshaNa sEyumu
kaksha bUnuTa bADi gAdu dAsunipai
pakshivAhana lOkAdhyakshau kaustubha pakshapAnDava putra pakshA ninugoltu
4జాలమేల కనక చేలా నను వేగ పాలనసేయుము
పావనశీలా యాలగాసరిమునుకు
చేలుని కరుణను నేలిన విజయ గోపాలా గానలోలా
jAlamEla kanaka chElA nanu vEga pAlanasEyumu
pAvanaSIlA yAlagAsarimunuku
chEluni karuNanu nElina vijaya gOpAlA gAnalOlA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s