#294 ఏరసామి పలుమారు ErasAmi palumAru

Titleఏరసామి పలుమారుErasAmi palumAru
Written Byబాసుఖైల విజయవెంకటక్రిష్ణారాయ కవిbAsukhaila vijayavenkaTakrishNArAya kavi
Bookbasukhaila
రాగం rAgaసింధు కమాచిsindhu kamAchi
తాళం tALaఆదిAdi
1ఏరసామి పలుమారు వేడినను
కూరుమి రాదా కోమలి మీదా
ErasAmi palumAru vEDinanu
kUrumi rAdA kOmali mIdA
2స్మరుడురువడి విరిశరములురము దూయా
మారుత మొలయా మానిని సైచక మంద
మారుత మొలయా మానిని సైచక
smaruDuruvaDi viriSaramuluramu dUyA
mAruta molayA mAnini saichaka mamda
mAruta molayA mAnini saichaka
3సరసిజముఖి నిటు సరకు గొనవిదేరా
సరగున రారా సమయమురా యిది
సరగున రారా సమయమిదేరా
sarasijamukhi niTu saraku gonavidErA
saraguna rArA samayamurA yidi
saraguna rArA samayamidErA
4చెలియ నిను వలసి దలచి సొలసె గదరా
చిన్నారాయా భూపాలా
రామచిన్నారాయా భూపాలా
cheliya ninu valasi dalachi solase gadarA
chinnArAyA bhUpAlA
rAmachinnArAyA bhUpAlA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s