#295 సామాజాయా sAmAjAyA

TitleసామాజాయాsAmAjAyA
Written Byబాసుఖైల విజయవెంకటక్రిష్ణారాయ కవిbAsukhaila vijayavenkaTakrishNArAya kavi
Bookbasukhaila
రాగం rAgaబిలహరిbilahari
తాళం tALaఅటaTa
1సామాజాయా నారో సామినిటకు
రమ్మనవె చన వెడయ
sAmAjAyA nArO sAminiTaku
rammanave chana veDaya
2చలం బిటులమిది దలంచ వలదనిchalam biTulamidi dalamcha valadani
3మారుని విరిశర బారి కోర్వదనిmAruni viriSara bAri kOrvadani
4జాలామేల రతికేళీ నేలుటకుjAlAmEla ratikELI nEluTaku
5చిన్నారాయ రామ
చిన్నారాయ నృప
శీలుని కడువడి
chinnArAya rAma
chinnArAya nRpa
SIluni kaDuvaDi
This ends list of jAvaLis by this poet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s