#296 మారుబారి కోర్వజాలరా mArubAri kOrvajAlarA

Titleమారుబారి కోర్వజాలరాmArubAri kOrvajAlarA
Written Byగబ్బిట యజ్ఞనారాయణ శాస్త్రిgabbiTa yajnanArAyaNa SAstri
Bookశృంగార జావళ్ళుSRmgAra jAvaLLu
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaఆదిAdi
1మారుబారి కోర్వజాలరా
శ్రీమానినీ మనోహరా
mArubAri kOrvajAlarA
SrImAninI manOharA
2నీరేజు సూన కఠోర బాణమ్ములురోరుహముం దాకెరాnIrEju sUna kaThOra bANammulurOruhamum dAkerA
3ఇందీవరాప్తుని యెండ వేడిమికి
కందుచు మేనెల్ల గ్రాగుటె కాకయా
మందానిలుడు పల్మారు గగుర్పాటు
లొందింప సాగించెరా
indIvarAptuni yenDa vEDimiki
kanduchu mEnella grAguTe kAkayA
mamdAniluDu palmAru gagurpATu
lomdimpa sAgimcherA
4శారికా కీర మయూర మధు వ్రత
పారావతనిక రారావములకు
తోరంబుగా మది తృళ్ళిపడుచు మహారాటమున్ జెందెరా
SArikA kIra mayUra madhu vrata
pArAvatanika rArAvamulaku
tOrambugA madi tRLLipaDuchu mahArATamun jemderA
5చయ్యన గబ్బిట సత్కుల జని యజ్ఞయ్యను బ్రోచెడి జలజనయన యా గయ్యాళి జేరి నన్నెయ్యడ నేచుట లయ్యయ్యొ యిది మేరాchayyana gabbiTa satkula jani yajnayyanu brOcheDi jalajanayana yA gayyALi jEri nanneyyaDa nEchuTa layyayyo yidi mErA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s