#297 చాలు పోపోరా chAlu pOpOrA

Titleచాలు పోపోరాchAlu pOpOrA
Written Byగబ్బిట యజ్ఞనారాయణ శాస్త్రిgabbiTa yajnanArAyaNa SAstri
BookSRmgAra jAvaLLu
రాగం rAgaబ్యాగ్byAg
తాళం tALaఆదిAdi
1చాలు పోపోరా యేరా నీ
చందమెల్ల దెలిసెరా
జాడలెల్ల దెలిసెరా
chAlu pOpOrA yErA nI
chandamella deliserA
jADalella deliserA
2నీ నయ వినయమెల్ల నేడు దెలిసె
మ్రొక్కకు నీకే నిష్టమటరా
nI naya vinayamella nEDu delise
mrokkaku nIkE nishTamaTarA
3ఎందుకు నన్నంటెదు నా డెందము
పరిశోధింప నిందు వచ్చితే యేరా
enduku nannamTedu nA Dendamu
pariSOdhimpa nindu vachchitE yErA
4ఆ లతాంగి మైత్రి సౌఖ్య లీలలిందు
జూపింప గోపాల వచ్చితే యేరా
A latAMgi maitri soukhya lIlalimdu
jUpimpa gOpAla vachchitE yErA
5బిసరుహలోచన గబ్బిట యజ్ఞనాప్త
దాని బసకె వేంచేయరా
bisaruhalOchana gabbiTa yajnanApta
dAni basake vEmchEyarA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s