#298 ఈ మోహమెట్టోర్తురా I mOhameTTOrturA

Titleఈ మోహమెట్టోర్తురాI mOhameTTOrturA
Written Byగబ్బిట యజ్ఞనారాయణ శాస్త్రిgabbiTa yajnanArAyaNa SAstri
BookSRmgAra jAvaLLu
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaఆదిAdi
1ఈ మోహమెట్టోర్తురా
వేగ ప్రేమ జూచి యేలుకోర
I mOhameTTOrturA
vEga prEma jUchi yElukOra
2నీ మీదను నా మానసమేమారక చిక్కెగదరా మేనున గరుపాటులు వేమారును గల్గెనురnI mIdanu nA mAnasamEmAraka chikkegadarA mEnuna garupATulu vEmArunu galgenura
3పిక్కటాలు వక్షోజము లెక్కుడుగ పొంగారెర
మక్కువగ నీ కౌగిలి యొక్కపరి నీగదర
pikkaTAlu vakshOjamu lekkuDuga pomgArera
makkuvaga nI kaugili yokkapari nIgadara
4దట్టమగు చెమ్మటలు బుట్టి మదిగట్టి చెడి
గుట్టు విడి వెచ్చనగు నిట్టూర్పులు వచ్చెనుర
daTTamagu chemmaTalu buTTi madigaTTi cheDi
guTTu viDi vechchanagu niTTUrpulu vachchenura
5ఇంతంతనని కోర్కెలు స్వాంతమున గంతులిడె
వింతలుగ శ్రీ గబ్బిట యజ్ఞేశనుత
imtamtanani kOrkelu svAmtamuna gamtuliDe
vimtaluga SrI gabbiTa yajnESanuta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s