#300 వానిజూడు మెందున్నాడో vAnijUDu memdunnADO

Titleవానిజూడు మెందున్నాడోvAnijUDu memdunnADO
Written Byగబ్బిట యజ్ఞనారాయణ శాస్త్రిgabbiTa yajnanArAyaNa SAstri
BookSRmgAra jAvaLLu
రాగం rAgaనాటకురంజిnATakuramji
తాళం tALaఆదిAdi
1వానిజూడు మెందున్నాడో సఖియvAnijUDu memdunnADO sakhiya
2నాణెంపు బల్కుల దేనెలొల్కువాడేnANempu balkula dEnelolkuvADE
3నిద్దమైన చెక్కుతద్దముల సౌరు
ముద్దుగారు మోము మోవికెంపు వాడే
niddamaina chekkutaddamula sauru
muddugAru mOmu mOvikempu vADE
4బంగారు దువ్వలువ వల్లెవాటు వైచి
సంగీతమ్ము జేయు చహలు గల్గువాడే
bamgAru duvvaluva vallevATu vaichi
samgItammu jEyu chahalu galguvADE
5చల్లని చూపుల సత్కవిత్కముల
పెల్లైన యీవుల పేరు బొందువాడే
challani chUpula satkavitkamula
pellaina yIvula pEru bomduvADE
6అనయము గబ్బిట యజ్ఞన్న కవీంద్ర
వినుతుడైన రంగ విభుడింక రాడాయె
anayamu gabbiTa yajnanna kavIndra
vinutuDaina ramga vibhuDimka rADAye

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s