#301 వినవే సామి చేసిన vinavE sAmi chEsina

Titleవినవే సామి చేసినvinavE sAmi chEsina
Written Byగబ్బిట యజ్ఞనారాయణ శాస్త్రిgabbiTa yajnanArAyaNa SAstri
BookSRmgAra jAvaLLu
రాగం rAgaతోడి tODi
తాళం tALaరూపకrUpaka
1వినవే సామి చేసిన పనులన్ దెలిపెద చెలిvinavE sAmi chEsina panulan delipeda cheli
2కనుల నిండ నే నిదురగొని
నటులుండిన వేళను
చనవున గడపినవన్నియు
kanula ninDa nE niduragoni
naTulunDina vELanu
chanavuna gaDapinavanniyu
3నిన్న రేయి పాన్పు నిండు వెన్నెలలో వైచి
పండి యున్న వేళ నాదుపైని వన్నెకాడు
సన్నజాజులిన్ని చల్లె నెలనవ్వున
ninna rEyi pAn&pu ninDu vennelalO vaichi
panDi yunna vELa nAdupaini vannekADu
sannajAjulinni challe nelanavvuna
4మేలైన గదంబు రోజ పాళి నలది
పెదవి తేనె గ్రోలి ముద్దు బెట్టి గోపాలుడు
సుఖలీలల ననుదేలించెనె నీలవేణి
mElaina gadambu rOja pALi naladi
pedavi tEne grOli muddu beTTi gOpAluDu
sukhalIlala nanudElimchene nIlavENi
5ఇల గబ్బిట యజ్ఞనాఖ్యు గృపమీర నేలినట్టి
నలికాక్షుడిట్లు జేసి వెలలేనివి గల మానికముల
హారము నెలమి నొసగె
ila gabbiTa yajnanAkhyu gRpamIra nElinaTTi
nalikAkshuDiTlu jEsi velalEnivi gala mAnikamula hAramu nelami nosage

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s