#302 ఏమి పల్కెనే Emi palkenE

Titleఏమి పల్కెనేEmi palkenE
Written Byగబ్బిట యజ్ఞనారాయణ శాస్త్రిgabbiTa yajnanArAyaNa SAstri
BookSRmgAra jAvaLLu
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaరూపకrUpaka
1ఏమి పల్కెనే శ్రీ సఖు ||డేమి ||అల్లవా||డేమి ||
మోమాటమేమిలేక తెల్పగదె చెలి
Emi palkenE SrI sakhuDEmi allavADEmi
mOmATamEmilEka telpagade cheli
2నేవ్రాయుచీటి జూచెనా నిరసించి పాఱవైచెనా
యేవైన నుల్లసమ్ములాడెనా చెలి
nEvrAyuchITi jUchenA nirasimchi pA~ravaichenA
yEvaina nullasammulADenA cheli
3ఆ కాంత యింటనుండెనా అన్యాలయమున నుండెనా
నీకేమియైన భూషలిచ్చెనా చెలి
A kAmta yimTanunDenA anyAlayamuna numDenA
nIkEmiyaina bhUshalichchenA cheli
4ననుబాయనంచు జెప్పెనా నినుజూచి వేఱేడాగెనా
మనసిచ్చి మారుజాబు వ్రాసెనా చెలి
nanubAyanamchu jeppenA ninujUchi vE~rEDAgenA
manasichchi mArujAbu vrAsenA cheli
5ఇటు నేవత్తుననియెనా అటు నన్ను రమ్మనియెనా
పటు గబ్బిట శ్రీ యజ్ఞనార్చితుడు హరి
iTu nEvattunaniyenA aTu nannu rammaniyenA
paTu gabbiTa SrI yajnanArchituDu hari

One thought on “#302 ఏమి పల్కెనే Emi palkenE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s