#308 అయ్యయో ayyayO

Titleఅయ్యయోayyayO
Written Byగబ్బిట యజ్ఞనారాయణ శాస్త్రిgabbiTa yajnanArAyaNa SAstri
BookSRmgAra jAvaLLu
రాగం rAgaహిందూస్తానీ కాఫీhimdUstAnI kAfI
తాళం tALaచాపుchApu
1అయ్యయో సైపగలేనేayyayO saipagalEnE
2చయ్యన నేగి రమాసఖునిటు రమ్మనేchayyana nEgi ramAsakhuniTu rammanE
3మదిరాక్షి వినవే మకరాంకుడురువడి
పదునగు శరముల నెదపై గ్రుచ్చెనే
madirAkshi vinavE makarAmkuDuruvaDi
padunagu Saramula nedapai gruchchenE
4అల్లజాబిల్లి వేడి మంతకంతకు నొడలెల్ల గ్రాగుచు విస్తరిల్లుచు నుండెనేallajAbilli vEDi mamtakamtaku noDalella grAguchu vistarilluchu numDenE
5వరగబ్బిట యజ్ఞన వంద్యుని బాయజాల
హరినిటు దేవే మణీహారమిచ్చెదనే
varagabbiTa yajnana vandyuni bAyajAla
hariniTu dEvE maNIhAramichchedanE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s