#311 మందయాన mandayAna

TitleమందయానmandayAna
Written Byద్విభాష్యం పుల్లకవిdvibhAshyam pullakavi
BookdvibhAshyamNoBook
రాగం rAgaఅఠాణaThANa
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviమందయాన నీ పొందుగోరి
నను బంపింది రార సామీ
mandayAna nI pondugOri
nanu bampimdi rAra sAmI
చరణం
charaNam 1
మందయాన నీ పొందుగోరినది పసందు మీరిన అందగత్తెర
సందడించి రతులందమంద నందరసము పొలుపొందజేయ విను
గొందువనుచు నీయందు చాల భ్రమ జెంది నాతొ దెల్పింది నన్ను బంపింది
వహ్వ పూసింది నిన్ను రమ్మంది సుందరరాచెందొవ విందుచే
కందియుందిరా నీయందు ప్రేమచే చిందర వందర చెందం పొందర
mandayAna nI pondugOrinadi pasandu mIrina andagattera
samdaDimchi ratulamdamamda namdarasamu polupomdajEya vinu
gomduvanuchu nIyamdu chAla bhrama jemdi nAto delpindi nannu bampindi
vahva pUsindi ninnu rammandi sundararAchendova vinduchE
kandiyundirA nIyandu prEmachE chindara vandara chendam pondara
చరణం
charaNam 2
బాలకురులు నీలాలు కనులు మీవాలు పలువరుస జాలు మంచి ముత్యాలు
మోవి పగడాలు జురిడీలు గావు మురిడీలు చేతుల పిడేలు
బాడగలశీల చెవులు చెక్రాలు మాటలు వరాలు చెక్కగద
వీలు నెలయు కపురాలు కవకుదగు పాలు వయసు నీపాలు
తనువు జిగి జాళువా సుమీ బాల నీవు రతినేల గాదగు
లీలలమరిన గోలర మేలుగ నేలర కేళిని
bAlakurulu nIlAlu kanulu mIvAlu paluvarusa jAlu manchi mutyAlu
mOvi pagaDAlu juriDIlu gAvu muriDIlu chEtula piDElu
bADagalaSIla chevulu chekrAlu mATalu varAlu chekkagada
vIlu nelayu kapurAlu kavakudagu pAlu vayasu nIpAlu
tanuvu jigi jALuvA sumI bAla nIvu ratinEla gAdagu
lIlalamarina gOlara mEluga nElara kELini
చరణం
charaNam 3
సుళ్ళు సిరులొసంకళ్ళు బొరులు దిళ్ళు దాని పాలిళ్ళు మొల్ల
పూచెళ్ళు చెలువమగు వళ్ళు కెరటముల జాళ్ళు బాహువుల
నీళ్ళు తామరల తూళ్ళు కిసలములు వేళ్ళు తారకలు గోళ్ళు
పిక్కలు మొసళ్ళు కలికి మీగాళ్ళ సౌరు తాబేళ్ళ సరి
పదారేళ్ళ వయసురా యేళ్ళ కొలది వేయి నోళ్ళ నుతించి
న వల్ల గాదు పెరుమాళ్ళ కృపనయిన
suLLu sirulosamkaLLu borulu diLLu dAni pAliLLu molla
pUcheLLu cheluvamagu vaLLu keraTamula jALLu bAhuvula
nILLu tAmarala tULLu kisalamulu vELLu tArakalu gOLLu
pikkalu mosaLLu kaliki mIgALLa sauru tAbELLa sari
padArELLa vayasurA yELLa koladi vEyi nOLLa nutimchi
na valla gAdu perumALLa kRpanayina
చరణం
charaNam 4
బోటి చక్కెరల పేటి యెల్ల రతితోవి కూటమికి సాటియై
తగు వధూటి సుందరా బోటి గుబ్బలు కొనగోట మీట
నెంతొ పాటమౌర నీవాటల పాటల కూటమి గూడర
bOTi chakkerala pETi yella ratitOvi kUTamiki sATiyai
tagu vadhUTi sundarA bOTi gubbalu konagOTa mITa
nemto pATamaura nIvATala pATala kUTami gUDara
చరణం
charaNam 5
కంబుకౌను సుముఖంబు చందురుని సఖంబు గళము
శంఖంబు కన్నుల సుఖంబు దానియందంబు మోవి
బింబంబు పలుకు మధురంబు మేని నా సంబు
సుతల పుష్పంబు నుదుట తిలకంబు హొయల్
గల కంబుకంఠిరా డింబుమీర సురతంబు లందు
సారంబు గలది పూనంబగు చుంబునలంబ విజృంభిత
kambukaunu sumukhambu chamduruni sakhambu gaLamu
Samkhambu kannula sukhambu dAniyamdambu mOvi
bimbambu paluku madhurambu mEni nA sambu
sutala pushpambu nuduTa tilakambu hoyal
gala kambukamThirA DimbumIra suratambu lamdu
sArambu galadi pUnambagu chumbunalamba vijRmbhita
చరణం
charaNam 6
శేష శయన ద్విభాషి పుల్లకవి పోష సుందరీ
భూషితాంగ సంతోష హృదయ మృదుభాషకు ప్రియా
వాసి మీద దానితో సురతములను జేసి మెలగుము
వికాస ముఖాసర నాదయారస
SEsha Sayana dvibhAshi pullakavi pOsha sundarI
bhUshitAmga samtOsha hRdaya mRdubhAshaku priyA
vAsi mIda dAnitO suratamulanu jEsi melagumu
vikAsa mukhAsara nAdayArasa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s