#314 చెలువుని తోడితేవె cheluvuni tODitEve

Titleచెలువుని తోడితేవెcheluvuni tODitEve
Written Byద్విభాష్యం పుల్లకవిdvibhAshyam pullakavi
BookdvibhAshyamNoBook
రాగం rAgaకేదారగౌళkEdAragauLa
తాళం tALaఅటaTa
1చెలువుని తోడి తేవె కలహంస గమనరొ
వల రాచకేళికి వలపించి పూశయ్యకు
cheluvuni tODi tEve kalahamsa gamanaro
vala rAchakELiki valapimchi pUSayyaku
2దవ్వుల జూచినానే నవ్వు మొగము వాడే
జవ్వనమయిన వాడే వహ్వరి తగిన జోడే
davvula jUchinAnE navvu mogamu vADE
javvanamayina vADE vahvari tagina jODE
3కామిని వాని మోము శోమునితో సమము
కాముని సుందరము కనగల్గెనే మోహము
kAmini vAni mOmu SOmunitO samamu
kAmuni sumdaramu kanagalgenE mOhamu
4తారక వేగోరులు హారాణి పల్తీరులు
చేరావె కన్బారులు నీరదముల్ కురులు
tAraka vEgOrulu hArANi paltIrulu
chErAve kan&bArulu nIradamul kurulu
5తీరైన పలుకులు తేనియ లొలుకులు
తోరంపు చూడ్కులు మారుని పూముల్కులు
tIraina palukulu tEniya lolukulu
tOrampu chUDkulu mAruni pUmulkulu
6కాపాడుమా దేహము కాకున్న చేద్రోహము
చూపగదే స్నేహము ఆపలేనే మోహము
kApADumA dEhamu kAkunna chEdrOhamu
chUpagadE snEhamu ApalEnE mOhamu
7ద్విభాషి పుల్లకవి ప్రాభవుడౌ భారవి
శోభిత గుణ పద్మనాభునీ శ్రీవిభుని
dvibhAshi pullakavi prAbhavuDau bhAravi
SObhita guNa padmanAbhunI SrIvibhuni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s