#315 నాణెమైన వలపుల nANemaina valapula

Titleనాణెమైన వలపులnANemaina valapula
Written Byద్విభాష్యం పుల్లకవిdvibhAshyam pullakavi
BookdvibhAshyamNoBook
రాగం rAgaసురటిsuraTi
తాళం tALaఆదిAdi
1నాణెమైన వలపుల చెలిరా నిను జాణవనుచు పిలువమనెరా
ఆణిముత్తియంబులు పలుతీరు అందమైన నూగారు
పాణులు పల్లవ మది రుచులూరు వాణిని తేనెలుగారు
nANemaina valapula chelirA ninu jANavanuchu piluvamanerA
ANimuttiyambulu palutIru amdamaina nUgAru
pANulu pallava madi ruchulUru vANini tEnelugAru
2కాముక హృత్కల్పము తనువల్లి మోము పండుజాబిల్లి
శ్రీమించిన సుగుణ గణముతల్లి హేమగదర యిదితొల్లి
kAmuka hRtkalpamu tanuvalli mOmu panDujAbilli
SrIminchina suguNa gaNamutalli hEmagadara yiditolli
3గోరులు తారలచాలగ నేలు గోలు పల్కులవరాలు
బారు కురులు నిగ నిషనీలాలు బాలవయసు నీపాలు
gOrulu tAralachAlaga nElu gOlu palkulavarAlu
bAru kurulu niga nishanIlAlu bAlavayasu nIpAlu
4తావి చనురబరిణెల బిరడాలు మోవికెంపు పగడాలు
నీవు గవదయగు సఖి మెయిడాలు లేవు గదర తేడాలు
tAvi chanurabariNela biraDAlu mOvikempu pagaDAlu
nIvu gavadayagu sakhi meyiDAlu lEvu gadara tEDAlu
5కాంచిన మును నిరసించుర యొడలు అంచనేరు దానడలు
మించు రంభల హసించుర తొడలు యెంచితి విరనలడలు
kAmchina munu nirasimchura yoDalu anchanEru dAnaDalu
minchu rambhala hasimchura toDalu yemchiti viranalaDalu
6మున్ను నుంచి కాపురమీయూరు ముద్దుగుమ్మరా పేరు
కన్నెను జూడ తయారగు తేరు కన్నులకు కరువులేదు
munnu numchi kApuramIyUru muddugummarA pEru
kannenu jUDa tayAragu tEru kannulaku karuvulEdu
7భామా హృత్పంకజ హర్షా ద్విభాషి పుల్లకవి పోషా
కామిత ఫలదాయక గత రోషా భూమిజా మనోల్లాసా
bhAmA hRtpankaja harshA dvibhAshi pullakavi pOshA
kAmita phaladAyaka gata rOshA bhUmijA manOllAsA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s