#316 ఎడబాసి eDabAsi

TitleఎడబాసిeDabAsi
Written Byద్విభాష్యం పుల్లకవిdvibhAshyam pullakavi
BookdvibhAshyamNoBook
రాగం rAgaచక్రవాకంchakravAkam
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviఎడబాసి గడియోర్వజాలనురా జోడెడబాసిeDabAsi gaDiyOrvajAlanurA jODeDabAsi
చరణం
charaNam 1
గొడవలింతకు హెచ్చినన్ మదినొచ్చినన్ పడకకును
రాకున్న నిన్నొక గడియైనను విడువజాలనురా ||జోడెడ||
goDavalimtaku hechchinan madinochchinan paDakakunu
rAkunna ninnoka gaDiyainanu viDuvajAlanurA ||jODeDa||
చరణం
charaNam 2
ఇటులారడి సేయుట ముచ్చటగా దెతులైనను చెంగట
నుంచుట మేలు తటపటాయించుట సదా మరలుటగురా
గుటుకు గుటుకున గ్రుక్కలూరించుటలు తగవగు నటరా నీ ||జోడెడ||
iTulAraDi sEyuTa muchchaTagA detulainanu chengaTa
numchuTa mElu taTapaTAyimchuTa sadA maraluTagurA
guTuku guTukuna grukkalUrinchuTalu tagavagu naTarA nI ||jODeDa||
చరణం
charaNam 3
సరివారలు మెచ్చనీ మెచ్చకపోనీ గురివెలి జేసిన నిరసన గాదటరా
నీ సరసమెరిగిన దాన నీ దానరా
సరిసరిరా నీ మురిపెమునల గురుతెరుగుదుర నా దొరవునీ ||జోడెడ||
sarivAralu mechchanI mechchakapOnI guriveli jEsina nirasana gAdaTarA
nI sarasamerigina dAna nI dAnarA
sarisarirA nI muripemunala guruterugudura nA doravunI ||jODeDa||
చరణం
charaNam 4
కలకాలము రవ్వల పాలయినన్
చలమెల్లను నిష్ఫలములయ్యెనురా నా
వలపు తెలిసిన పాడవు వగకాడవు
పలు విధమ్ముల నలరువిలుతుని పనులలోపల మెలగునీ ||జోడెడ||
kalakAlamu ravvala pAlayinan
chalamellanu nishphalamulayyenurA nA
valapu telisina pADavu vagakADavu
palu vidhammula nalaruvilutuni panulalOpala melagunI ||jODeDa||
చరణం
charaNam 5
మకరధ్వజ జనక నాకిక ప్రాపకమైతివి తేలిక సేయకురా
చంపక ముకుళ సమవాసికా
శోభన ముఖా ప్రకటమైన ద్విభాషికుల
పుల్లకవి సన్నుతి నికర నీ ||జోడెడ||
makaradhvaja janaka nAkika prApakamaitivi tElika sEyakurA
champaka mukuLa samavAsikA
SObhana mukhA prakaTamaina dvibhAshikula
pullakavi sannuti nikara nI ||jODeDa||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s