#317 వగలాడి vagalADi

TitleవగలాడిvagalADi
Written Byద్విభాష్యం పుల్లకవిdvibhAshyam pullakavi
BookdvibhAshyamNoBook
రాగం rAgaకల్యాణిkalyANi
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviవగలాడి దిగులిడ నోర్వగదే వోvagalADi diguliDa nOrvagadE vO
అనుపల్లవి anupallaviచిగురుబోడిరో జాలమా యిది శీలమా
తగు తగునే యిది తగువగునె తమి
దగిలి రతులను దిగియ జేయవె ఓ
chigurubODirO jAlamA yidi SIlamA
tagu tagunE yidi taguvagune tami
dagili ratulanu digiya jEyave O
చరణం
charaNam 1
కలిగి మిటారీ లలిత బింబాధరీ
వలపుల దేర్పవే వల రాచకేళిలో నీ
వలపు నిలుపగ రాదటే మర్యాదటే కలకలమ్ముగ
నలగి మన్మధ కళల దేరగ గలయ రాగదే
kaligi miTArI lalita bimbAdharI
valapula dErpavE vala rAchakELilO nI
valapu nilupaga rAdaTE maryAdaTE kalakalammuga
nalagi manmadha kaLala dEraga galaya rAgadE
చరణం
charaNam 2
కోపము దేలే ఆపలేనే మోహము నే పగవాడన నీకు దెలియదటే
నీ రూపురేఖలు నిక్కమా తమి దక్కుమా
పాపరాధుడగామ మోహోద్దీప తాపము బాపివేయవే
kOpamu dElE ApalEnE mOhamu nE pagavADana nIku deliyadaTE
nI rUpurEkhalu nikkamA tami dakkumA
pAparAdhuDagAma mOhOddIpa tApamu bApivEyavE
చరణం
charaNam 3
పల్లవ పాణీ పుల్లాబ్జలోచనీ
యుల్లము నీపయి నల్లన నిల్పెగదే ఓ
మల్లెపువ్వుల బంతిరొ మరుదంతిరో
సల్లలిత ద్విభాషి కులభవ పుల్లకవి నుత పల్లవీమణి
pallava pANI pullAbjalOchanI
yullamu nIpayi nallana nilpegadE O
mallepuvvula bantiro marudantirO
sallalita dvibhAshi kulabhava pullakavi nuta pallavImaNi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s