#319 వన్నెలాడి vannelADi

Titleవన్నెలాడిvannelADi
Written Byద్విభాష్యం పుల్లకవిdvibhAshyam pullakavi
BookdvibhAshyamNoBook
రాగం rAgaబేగడbEgaDa
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviవన్నెలాడి విన్నవించవేvannelADi vinnavinchavE
అనుపల్లవి anupallaviమొన్నటి పున్నమ రేయి కన్నులార నిన్నే జూచి
యెన్నరాని మోహముచే నున్నదనుచును
monnaTi punnama rEyi kannulAra ninnE jUchi
yennarAni mOhamuchE nunnadanuchunu
చరణం
charaNam 1
శారి కాకేరాళి రవ దారుణము కోర్వక
నీదారి జూచుచుండె దయోదార యనుచును
SAri kAkErALi rava dAruNamu kOrvaka
nIdAri jUchuchunDe dayOdAra yanuchunu
చరణం
charaNam 2
సుందరా నీయందు తమిజంది యాసజెంది
గాసియుందిర తొందర రతులందు దన్పుమని
sundarA nIyandu tamijandi yAsajendi
gAsiyundira tondara ratulandu dan&pumani
చరణం
charaNam 3
జోడుగూడ వీడని పూబోడి వానితోడ
మాటలాడి తెమ్మనెగవ కూడు మనుచును
jODugUDa vIDani pUbODi vAnitODa
mATalADi temmanegava kUDu manuchunu
చరణం
charaNam 4
భాసురమగు దుర్గాడ వాసుడు ద్విభాషి
పుల్లకవీశ పోష దోషనాశ శ్రీయనుచు
bhAsuramagu durgADa vAsuDu dvibhAshi
pullakavISa pOsha dOshanASa SrIyanuchu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s