#320 నేరమా సామీ nEramA sAmI

Titleనేరమా సామీnEramA sAmI
Written Byద్విభాష్యం పుల్లకవిdvibhAshyam pullakavi
BookdvibhAshyamNoBook
రాగం rAga??????
తాళం tALa??????
పల్లవి pallaviనేరమా సామీ నాపై నేరమా
కోరితిర నిను పాడిగ పర
సారసాక్షులు గూడగ
nEramA sAmI nApai nEramA
kOritira ninu pADiga para
sArasAkshulu gUDaga
చరణం
charaNam 1
దారిగాదని నుడివి నిను నాయాధారమని కడు వేడగా నా
వాదమా సామీ నాతో వాదమా
చేదుయయ్యెనే బెల్లము మర్యాద
వాయునే యుల్లము
యేది యున్నను తెల్లము నీ
మీది తమితో నుండి గదనా
dArigAdani nuDivi ninu nAyAdhAramani kaDu vEDagA nA
vAdamA sAmI nAtO vAdamA
chEduyayyenE bellamu maryAda
vAyunE yullamu
yEdi yunnanu tellamu nI
mIdi tamitO nunDi gadanA
చరణం
charaNam 2
యొల్లవా సౌందర్య గణిగా పల్లవా
చెల్లునే సరసునకిది నా
వల్లభుడ నీవని మది
నుల్లసింపుచు నుంటి వేగమె
పల్లవాగ్రణి రమ్ముకేళికి
yollavA saundarya gaNigA pallavA
chellunE sarasunakidi nA
vallabhuDa nIvani madi
nullasimpuchu nunTi vEgame
pallavAgraNi rammukELiki
చరణం
charaNam 3
రోషమా విటరాయ నీకిది వేషమా
నా దోషమేమియు లేదురా మృదు
భాషణ ప్రియ శ్రీధరా
భూషితాగమవాసి యగు ద్వి
భాషి పుల్లకవీశనుత నా
rOshamA viTarAya nIkidi vEshamA
nA dOshamEmiyu lEdurA mRdu
bhAshaNa priya SrIdharA
bhUshitAgamavAsi yagu dvi
bhAshi pullakavISanuta nA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s