#321 వగలాడి హొయల్ vagalADi hoyal

Titleవగలాడి హొయల్vagalADi hoyal
Written Byద్విభాష్యం పుల్లకవిdvibhAshyam pullakavi
BookdvibhAshyamNoBook
రాగం rAgaదర్బారుdarbAru
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviవగలాడి హొయల్ జూడరాvagalADi hoyal jUDarA
చరణం
charaNam 1
తొగలరాయు గేరుమోము
మిగుల మించు మీరు గోము
సుగుణ గుణవంతారాలు యిది
నిగురు గమ్మిన నిప్పురా
togalarAyu gErumOmu
migula minchu mIru gOmu
suguNa guNavantArAlu yidi
niguru gammina nippurA
చరణం
charaNam 2
సుందరి నిను కోరి భువి
నందరి లోపల చాల
అందగాడవందిరా యది
బందరు హొయలాడిరా
sundari ninu kOri bhuvi
nandari lOpala chAla
andagADavandirA yadi
bandaru hoyalADirA
చరణం
charaNam 3
చిలకల కొలికిరా ముద్దు
గులుకు పలుకులెల్ల తేనె
లొలుకు వలపుల కలకిర యది
తళుకు మన్మధ ములికిర
chilakala kolikirA muddu
guluku palukulella tEne
loluku valapula kalakira yadi
taLuku manmadha mulikira
చరణం
charaNam 4
సల్లలిత శ్రీ ద్విభాషి
పుల్లకవి పల్లవుని
యొల్ల సన్మానించి యేలు
నల్లని శ్రీకృష్ణ
sallalita SrI dvibhAshi
pullakavi pallavuni
yolla sanmAninchi yElu
nallani SrIkRshNa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s