#322 మహరాజును maharAjunu

TitleమహరాజునుmaharAjunu
Written Byద్విభాష్యం పుల్లకవిdvibhAshyam pullakavi
BookdvibhAshyamNoBook
రాగం rAgaఅఠాణాaThANA
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమహరాజును జూచితివా సఖీ యీ ||maharAjunu jUchitivA sakhI yI ||
అనుపల్లవి anupallaviమహిళా సరసీరుహ బాణుడే యీ ||mahiLA sarasIruha bANuDE yI ||
చరణం
charaNam 1
సఖి కబ్బెనెకో మహిమలకు మదనుడు గదే
సుఖ రహి గదే యహహ యీతని సరి సరసులీ
మహిని లేరనుటె నిజము
sakhi kabbenekO mahimalaku madanuDu gadE
sukha rahi gadE yahaha yItani sari sarasulI
mahini lEranuTe nijamu
చరణం
charaNam 2
నవనీతము కన్నను మార్గవ మీ
నవ మోహనుడెందము నెంచినచో
యివిద వానిని గంటివే వినియుంటివే
నవరసాయుత పల్లవీ మన నయన
జలరుహ చంద్రుడే
navanItamu kannanu mArgava mI
nava mOhanuDendamu nenchinachO
yivida vAnini ganTivE viniyunTivE
navarasAyuta pallavI mana nayana
jalaruha chandruDE
చరణం
charaNam 3
రమణీయ మనోరమణీగన చిత్తము
తత్తరమె తను కించుగదే
కమల శరసౌందర్యుడే గుణధుర్యుడే
రమణులను దనియింప నింతటి
రసికుడీ యిల గలడటే
ramaNIya manOramaNIgana chittamu
tattarame tanu kinchugadE
kamala SarasaundaryuDE guNadhuryuDE
ramaNulanu daniyimpa nimtaTi
rasikuDI yila galaDaTE
చరణం
charaNam 4
గడు సుందరము గడు సుందరమున్గములే
ప్రియుడు న్గమలాత్మజుడే
తొడవు లీతని గుణములు రిపురణములు
కుడి యెడమ లేదడుగు నర్ధులకిడు
నెడల తడవుడిగి యిడు
gaDu sundaramu gaDu sundaramun&gamulE
priyuDu n&gamalAtmajuDE
toDavu lItani guNamulu ripuraNamulu
kuDi yeDama lEdaDugu nardhulakiDu
neDala taDavuDigi yiDu
చరణం
charaNam 5
సుకరమ్ముగ కీర్తికలా లాస
ద్విభాషి కులీనుడు
పుల్లకవి వినుతుడే సకల సుకళాలోలుడే గోపాలుడే మకుట మానిత రావు వంశకుమార
సూర్య రాయవరుడౌ
sukarammuga kIrtikalA lAsa
dvibhAshi kulInuDu
pullakavi vinutuDE sakala sukaLAlOluDE gOpAluDE makuTa mAnita rAvu vamSakumAra
sUrya rAyavaruDau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s