#324 హా సఖా hA sakhA

Titleహా సఖాhA sakhA
Written Byద్విభాష్యం పుల్లకవిdvibhAshyam pullakavi
BookdvibhAshyamNoBook
రాగం rAgaహిందుస్థానీ తోడిhindusthAnI tODi
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviహా సఖా నిను యే సఖీమణి గాసి మందు రాసెరా
రాసెరా విడదీసెరా శహబాసురా యెంతజేసెరా
hA sakhA ninu yE sakhImaNi gAsi mandu rAserA
rAserA viDadIserA SahabAsurA yemtajEserA
చరణం
charaNam 1
హాయిగా నిను డాయవచ్చిన దాయగా
కడుమాయగా ఆయెగా
కడుమాయగా యిది నాయమా నా నాయకా
hAyigA ninu DAyavachchina dAyagA
kaDumAyagA AyegA
kaDumAyagA yidi nAyamA nA nAyakA
చరణం
charaNam 2
వంచల నను కించ పరచుట మంచి గాదని
యెంచెరా దయయుంచి మది మరలించరా
vamchala nanu kimcha parachuTa manchi gAdani
yemcherA dayayunchi madi maralimcharA
చరణం
charaNam 3
నెమ్మదిని నిను నమ్మి యుంటిర
కమ్మ విల్తుని కేళికే
కమ్మ విల్తుని కేళికీ సరసమ్ము గలనీ పాలికీ
nemmadini ninu nammi yumTira
kamma viltuni kELikE
kamma viltuni kELikI sarasammu galanI pAlikI
చరణం
charaNam 4
వాసిగా ద్విభాషి పుల్లకవీశ సన్నుత వేగరా
యీశ సన్నుత వేగరార దయా సుధారస సాగరా
vAsigA dvibhAshi pullakavISa sannuta vEgarA
yISa sannuta vEgarAra dayA sudhArasa sAgarA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s