#326 నా ప్రియా nA priyA

Titleనా ప్రియాnA priyA
Written Byద్విభాష్యం పుల్లకవిdvibhAshyam pullakavi
BookdvibhAshyamNoBook
రాగం rAga??????
తాళం tALa??????
పల్లవి pallaviనా ప్రియా మరుకేళి నేలవేలరావే
nA priyA marukELi nElavElarAvE
అనుపల్లవి anupallaviయేలవేలరా జాలమికేలరా
చాలరా తాళ యీవేళ అవురవుర
మరుకేళీ నేలుము
yElavElarA jAlamikElarA
chAlarA tALa yIvELa avuravura
marukELI nElumu
చరణం
charaNam 1
కమ్మని మోవిచ్చి కౌగలింపుమురా
యిమ్ముగ రమ్ము వేగమ్ము ముద్దిమ్ము మరుకేళినేలు
kammani mOvichchi kaugalimpumurA
yimmuga rammu vEgammu muddimmu marukELinElu
చరణం
charaNam 2
కారణమేమో గారడి సేయుట
నేరములేంతే నేరితరము మరుకేళీనేలు
kAraNamEmO gAraDi sEyuTa
nEramulEmtE nEritaramu marukELInElu
చరణం
charaNam 3
సూర్యతేజ నిన్ జూచినది మొదలు
కార్యము నీదేయని కాచి యుంటిరా
మరుకేళీ నేలవేలరా
sUryatEja nin jUchinadi modalu
kAryamu nIdEyani kAchi yunTirA
marukELI nElavElarA
చరణం
charaNam 4
అల్లన ద్విభాషి పుల్లకవి వరద
మొల్లని యుల్లాసమెల్ల రంజిల్ల మరుకేళినేలము
allana dvibhAshi pullakavi varada
mollani yullAsamella ramjilla marukELinElamu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s