#327 నాటికి నేడా nATiki nEDA

Titleనాటికి నేడాnATiki nEDA
Written Byద్విభాష్యం పుల్లకవిdvibhAshyam pullakavi
BookdvibhAshyamNoBook
రాగం rAgaకన్నడkannaDa
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviనాటికి నేడా నీదు సందర్శనము
కూటమి గోరిన నా తోటి గూడెదనని
nATiki nEDA nIdu samdarSanamu
kUTami gOrina nA tOTi gUDedanani
చరణం
charaNam 1
సరిలేర నీపై తగు మురిపెము తీర్పక
విరహాగ్ని ముంపగ తరము గాదు సామి
sarilEra nIpai tagu muripemu tIrpaka
virahAgni mumpaga taramu gAdu sAmi
చరణం
charaNam 2
అల్లన ద్విభాషికుల పుల్లకవీంద్ర పాల
నల్లని గోపబాల చల్లగ జాలమేల
allana dvibhAshikula pullakavIndra pAla
nallani gOpabAla challaga jAlamEla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s