#328 చాలులే chAlulE

TitleచాలులేchAlulE
Written Byద్విభాష్యం పుల్లకవిdvibhAshyam pullakavi
BookdvibhAshyamNoBook
రాగం rAgaకల్యాణిkalyANi
తాళం tALaఅటaTa
1చాలులే చాల్చాలులే నా
జోలి నీకిక యేలరా నా
జోలి నీకిక యేలరా
గోలసరి నే బోలరా
chAlulE chAlchAlulE nA
jOli nIkika yElarA nA
jOli nIkika yElarA
gOlasari nE bOlarA
2యెన్ని బాసలు చేసితివి
భళి యేమిరా నీ సంగతి
కన్ను సైగలు చేయగా నా
కన్నులారగ జూచితి
yenni bAsalu chEsitivi
bhaLi yEmirA nI samgati
kannu saigalu chEyagA nA
kannulAraga jUchiti
This is the last jAvaLi from the dvibhAshyam pullakavi collection. These were probably never published as a book yet, my mother had made a copy from hand-written notes at the poet’s house.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s