#329 నీతోటి మాటలు nItOTi mATalu

First jAvaLi from a book by SrI dAsu SrIrAmulu from a book published in 1893. Some of these were reprinted in 1991 again.

In some cases, like this one, rAga or tALa were noted differently in the books. Sometimes, a jAvaLi in one book was marked as padam, or, vice versa too.

Titleనీతోటి మాటలుnItOTi mATalu
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాఫి (1893)
కాఫి (1991)
hindusthAni kAfi(1893)
kAfi (1991)
తాళం tALaమధ్యాది (1893)
ఆది (1991)
madhyAdi (1893)
Adi (1991)
పల్లవి pallaviనీతోటి మాటలు నాకేలరా సామీ
నాతోటి మాటలు నీకేలరా
నే తాళ దానితో ఖాతాలు నీకేల
ప్రీతిగల నాతియని పోతివి రాతిరి
nItOTi mATalu nAkElarA sAmI
nAtOTi mATalu nIkElarA
nE tALa dAnitO khAtAlu nIkEla
prItigala nAtiyani pOtivi rAtiri
1పరువటరా నాతో పనులేరా సామీ
పరువటరా నాతో పనులేమిరా
విరిజాజి బంతులు విసరకురా సామి
సరసము విరసమౌ చాలుర చాలుర
paruvaTarA nAtO panulErA sAmI
paruvaTarA nAtO panulEmirA
virijAji bantulu visarakurA sAmi
sarasamu virasamau chAlura chAlura
2ఒయ్యార మిదియేమి యూరుకోరా సామి
ఒయ్యార మిదియేమి యూరుకోరా
ఉయ్యల మంచము నూచకురా యది
కయ్యాల గయ్యాళి అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో
oyyAra midiyEmi yUrukOrA sAmi
oyyAra midiyEmi yUrukOrA
uyyala manchamu nUchakurA yadi
kayyAla gayyALi ayyayyO ayyayyO
3వేసమా వల్లూరి వేణుగోపాల సామి
వేసమా వల్లూరి వేణుగోపాల
దాసు శ్రీరాముని భాసుర వాక్యము
చేసెరా వేయివేలు సబాసు సబాసు
vEsamA vallUri vENugOpAla sAmi
vEsamA vallUri vENugOpAla
dAsu SrIrAmuni bhAsura vAkyamu
chEserA vEyivElu sabAsu sabAsu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s