#331 ఇద్దరి పొందేలరా iddari pondElarA

Titleఇద్దరి పొందేలరాiddari pondElarA
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaజంఝూటిjanjhUTi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఇద్దరి పొందేలరా సామి దానింటికే పోపోపోరా
సద్దేల జేసెదవు సామి నే నోర్వ నా
వద్దికి నీవు రావద్దుర వద్దుర
iddari pondElarA sAmi dAninTikE pOpOpOrA
saddEla jEsedavu sAmi nE nOrva nA
vaddiki nIvu rAvaddura vaddura
చరణం
charaNam 1
నా జోలి నీకేలరా ఆ బ్రహ్మ నిన్నిట్లు పుట్టించెరా
యే జాము దానింట నీ జాడ నే జూడ
చేజారుగా జాల నే జెల్ల నే జెల్ల
nA jOli nIkElarA A brahma ninniTlu puTTincherA
yE jAmu dAninTa nI jADa nE jUDa
chEjArugA jAla nE jella nE jella
చరణం
charaNam 2
కన్నుల యెరుపేమిరా చెక్కుల కాటుక నలుపేమిరా
కన్నుల విలుకాని కయ్యాల మెలగిన
చిన్నెలతో చేరా చెప్పరా చెప్పరా
kannula yerupEmirA chekkula kATuka nalupEmirA
kannula vilukAni kayyAla melagina
chinnelatO chErA chepparA chepparA
చరణం
charaNam 3
శ్రీ పావల్లూరి పుర శ్రీ వేణుగోపాల బాగాయెరా
రాపేల దాసు శ్రీరామకవిపాల
యీ పటనీ పనులింతాయె వింతాయె
SrI pAvallUri pura SrI vENugOpAla bAgAyerA
rApEla dAsu SrIrAmakavipAla
yI paTanI panulimtAye vintAye

One thought on “#331 ఇద్దరి పొందేలరా iddari pondElarA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s