#332 నే గాననా సామీ nE gAnanA sAmI

Both books note this as a jAvaLi, but rAga is different

Titleనే గాననా సామీnE gAnanA sAmI
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaహిందుస్థానీ కాఫీ (1893)
కాఫి (1991)
hindusthAnI kAfI (1893)
kAfi (1991)
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviనే గాననా సామీ నే గాన
శ్రీ గల వాడవు నీవని చిన్నతనము సుందరుండవని
కౌగిట నెనబది నాలుగు విధముల గరడీలు గరపినది
nE gananA sAmI nE gAna
SrI gala vADavu nIvani chinnatanamu sundarunDavani
kaugiTa nenabadi nAlugu vidhamula garaDIlu garapinadi
చరణం
charaNam 1
వేడుక కాడవు నీవని వీధిలొ నినుగని పోకుమని
కోడెకాడ రారారా రమ్మని కోడిగము లాడినది
vEDuka kADavu nIvani vIdhilo ninugani pOkumani
kODekADa rArArA rammani kODigamu lADinadi
చరణం
charaNam 2
చక్కనివాడవు నీవని చనువుగలదు వెరపేమియని
చెక్కిలిగింతలు గొలుపుచు మోవి చురుక్కు నను నొక్కినది
chakkanivADavu nIvani chanuvugaladu verapEmiyani
chekkiligintalu golupuchu mOvi churukku nanu nokkinadi
చరణం
charaNam 3
వాసిగ వల్లూరి వాసుడని భాసుర వేణుగోపాలుడని
దాసు రామకవిపాలుడని దరహాసమును జేసినది
vAsiga vallUri vAsuDani bhAsura vENugOpAluDani
dAsu rAmakavipAluDani darahAsamunu jEsinadi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s