#333 తెలియదే teliyadE

TitleతెలియదేteliyadE
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaహిందుస్థానీ కాఫీ (1893)
కాఫి (1991)
hindusthAnI kAfI (1893)
kAfI (1991)
తాళం tALaఅట (1893)
ఆది (1991)
aTa (1893)
Adi (1991)
పల్లవి pallaviతెలియ దెలియదె తెలియదె మాయ
వలపులొ సొలపులొ వాని గుణమేమొ కాని
teliya deliyade teliyade mAya
valapulo solapulo vAni guNamEmo kAni
చరణం
charaNam 1
వలపించుటే కాని వలచుట లేడే దాని
కలనైన మరువడే కానీ పని చేసినాడే
valapinchuTE kAni valachuTa lEDE dAni
kalanaina maruvaDE kAnI pani chEsinADE
చరణం
charaNam 2
చెలియరో నేనేమందు బలమగు దానిమందు
తలకెక్కెనేమో నందువలన రాడే యిందు
cheliyarO nEnEmandu balamagu dAnimandu
talakekkenEmO nanduvalana rADE yindu
చరణం
charaNam 3
వేమరు ననుగూడి వాడు నింత మాటలాడినాడు
భామా దాసు శ్రీరామ పాలుడె గోపాలుడె
vEmaru nanugUDi vADu ninta mATalADinADu
bhAmA dAsu SrIrAma pAluDe gOpAluDe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s